JLPT N5 Basic Kanji Clear Notes [PDF]

#1. Heaven, Sky Kanji

heaven, sky kanji

#2. Car Kanji

Car Kanji

#3. Ear Kanji

ear kanji

#4. Fish Kanji

fish kanji

#5. TO Drink Kanji

to drink kanji

#6. Rain Kanji

rain kanji

#7. Station Kanji

station kanji

#8. Horse Kanji

horse kanji

#9. Every Kanji

every kanji

#10. Father Kanji

father kanji

#11. Rest Kanji

rest kanji

#12. Fire, Flame Kanji

fire, flame kanji

#13. Week Kanji

week kanji

#14. Friend Kanji

friend kanji

#15. Mother Kanji

mother kanji

#16. Left Kanji

left kanji

#17. To Read Kanji

to read kanji

#18. Right Kanji

right kanji

#19. White Kanji

white kanji

#20. To Buy Kanji

buy kanji

#21. Old Kanji

old kanji

#22. Flower Kanji

Flower Kanji

#23. South Kanji

south kanji

#24. To Eat Kanji

to eat kanji

#25. What Kanji

what kanji

#26. Leg/Pair/Suffic kanji

leg/pair/suffic kanji

#27. Ground/Earth/Soil Kanji

ground/earth/soil kanji

#28. Shop Kanji

shop kanji

#29. Sky Kanji

sky kanji

#30. Mouth Kanji

mouth kanji

#31. Few/Little

few/little kanji

#32. Word/Language Kanji

word/language kanji

#33. Tree Kanji

tree kanji

#34. Hear Kanji

hear kanji

#35. Man/Male Kanji

man/male kanji

#36. West Kanji

west kanji

#37. Exam/School Kanji

exam/school kanji

#38. Half Kanji

Half Kanji

#39. Noon Kanji

noon kanji

#40. Water Kanji

water kanji

#41. Electricity Kanji

electricity kanji

#42. live/birth kanji

live/birth kanji

#43. Women/Female Kanji

women/female kanji

#44. Name Kanji

Name Kanji

#45. North Kanji

north kanji

#46. To Write kanji

to write kanji

#47. Many Kanji

many kanji

#48. Safe Kanji

safe kanji

#49. Road/Street/Way Kanji

road/street/way kanji

#50. Come/Due/Next Kanji

come/due/next kanji

#51. Talk/Speech Kanji

talk/speech kanji

#52. Word Kanji

word kanji

#53. River/Stream

river/stream kanji

#54. Mind/Air/Mood kanji

mind/air/mood kanji

#55. Other/The Rest kanji

order/the rest kanji

#56. Small Kanji

Small Kanji

#57. Mountain Kanji

Mountain Kanji

#58. Eye/Eyeball Kanji

eye/eyeball kanji

#59. Below/Under/Down Kanji

below/under/down

#60. Now/The Present Time kanji

now/the present kanji

#61. Standing kanji

Standing kanji

#62. Hand Kanji

hand kanji

#63. One Kanji

one kanji

#64. Two Kanji

two kanji